rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

ویدئوها

منتشر شده در • روزآمد شده در

پاریستان

media
پاریستان .

در یکی از محله های پاریس به دیدن «پاریستان» فیلم مستند محمد رضا صاحب داد میرویم. جمعیت انبوهی برای تماشا آمده است و رضا صاحب داد را به عنوان مهاجر افغانی متولد ایران معرفی میکنند. در این فیلم، صحنه های از زندگی مهاجران افغان در پاریس را میبینیم و همچنان، زندگی اجتماعی افغان ها و بازدید های سیاسی را. بعد از تماشای فیلم، محمد رضا صاحب داد به سوال ها جواب میدهد و خانم نیلوفر دبیری به فارسی ترجمه میکند.