rfi

در حال پخش
  • آخرین خبر ها
  • RFI فرانسه

پژواک جامعه rss itunes

emission_image

مجموعه‌ای است از گفتگوها و گزارشات اجتماعی در بارۀ جامعۀ فارسی زبان در داخل و یا خارج از مرزهای سرزمین اصلی خود. این مجلۀ رادیوئی به کالبد شکافی پدیده‌های اجتماعی، چنانکه هست، می پردازد و به کمک کارشناسان در درک فرآیند ظهور و بروز آن کوشش می کند.

بایگانی

برده داری و بررسی نتایج و پیامد‌هاﻯ لغو ﺁﻥ در گذشته و در عصر حاضر

ﺗﺄثیر آزادی رسانه های ارتباط جمعی و جامعه بر یکدیگر

زنان و قدرت در اسلام، گفت و گو با آزاده کیان

ازدواج سفید در ایران و پیامدهای آن

اعتصابات و اعتراضات کارگران ایرانی و راههای جلب همراهی بیشتر دیگر اقشار جامعه با آنان

مشکل عدم احترام به حقوق و عدم توجه به امنیت و سلامت یکدیگر در ایران

معتادان متجاهر و طرح ضربتی «جمع‌آوری و ساماندهی» آنان